Članovi vijeća učenika naše škole su:

Ivan  Rebernik(3.g)


Iz Statuta škole:
U Školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici svih razrednih odjela Škole. Učenici svakog razrednog odjela biraju svog predstavnika u Vijeće učenika javnim glasanjem. Predstavnik sudjeluje u donošenju odluka o pravilima i obvezama učenika. Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi. U radu Vijeća sudjeluje stručni suradnik – pedagog, a može sudjelovati i bilo koja osoba pozvana na sjednicu. 

Vijeće učenika:

  • priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima vezanima za učenike
  • izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
  • predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
  • predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u školi
  • predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski Savjet mladih
  • surađuje kod donošenja kućnog reda
  • pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
  • obavlja druge poslove određene ovim Statuom i drugim općim aktim4