Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja i sposobnosti učenika stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.
Ispite državne mature organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne (NN 2012.).
Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornoga dijela.
Obvezni dio državne mature sastoji se od polaganja ispita triju predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike i stranoga jezika.
Ispite kojima učenik pristupa u sklopu obveznoga dijela državne mature učenik može polagati na jednoj od dviju razina i to: A – višoj razini i B – osnovnoj razini.
Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima.
Izborni se dio državne mature sastoji od polaganja ispita izbornih predmeta koje učenik sam odabere (najviše 6 izbornih predmeta).