Novosti:
15. veljače 2019. završila je prijava ispita državne mature.

U narednom periodu moguće su odjava, promjena i naknadna prijava ispita. Svi ovi postupci provode se u skladu s čl. 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13).
Za ove postupke učenici se javljaju ispitnome koordinatoru.

Učenik dobije obrazac zamolbe (prema vrsti zamolbe) te:
– popunjava obrazac zamolbe 
– dostavlja zamolbu Školskome ispitnome povjerenstvu.

Osim popunjenog obrasca zamolbe, za naknadnu prijavu ispita, promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita, Školskome ispitnome povjerenstvu učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe(čl. 17. st. 4. i 5.)
Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi donosi Školsko ispitno povjerenstvo.

1. Naknadna prijava ispita –  Rok: do 03. 05. 2019. (uključivo i taj dan).
u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.

2. Promjena prijavljenih ispita – Rok: do 03. 05. 2019. (uključivo i taj dan)
Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene.

Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit. 
Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

3. Odjava prijavljenih ispita –  Rok: do 14. 05. 2019. (uključivo i taj dan)

Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita.
ŠIP donosi odluku o odjavi ispita.

Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja i sposobnosti učenika stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.
Ispite državne mature organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne (NN 2012.).
Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornoga dijela.
Obvezni dio državne mature sastoji se od polaganja ispita triju predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike i stranoga jezika.
Ispite kojima učenik pristupa u sklopu obveznoga dijela državne mature učenik može polagati na jednoj od dviju razina i to: A – višoj razini i B – osnovnoj razini.
Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima.
Izborni se dio državne mature sastoji od polaganja ispita izbornih predmeta koje učenik sam odabere (najviše 6 izbornih predmeta).

Close Menu